ข่าว นิสา       ไอแบงก์! ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่!
ไอแบงก์! ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่!

นายวิทัย รัตนากร
กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหาผู้จัดการธนาคาร  เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นายวิทัย รัตนากร  กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 

ประวัติ

นายวิทัย รัตนากร
กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    
ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท

- เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การเงิน Drexel University สหรัฐอเมริกา

•    ปริญญาตรี

- เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน


• ปี 2558 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
• ปี 2554 – 2557
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)
• ปี 2553
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
• ปี 2546 – 2553
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก(ฝ่ายลงทุนพิเศษ)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
• ปี 2550 – 2553
กรรมการ บริษัท จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด
• ปี 2548 – 2553
กรรมการ บริษัท แอลซี(ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพน์ จำกัด(มหาชน)
• ปี 2551 – 2553
กรรมการ บริษัท ไทยพร็อสเพอร์ริตี้ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
• ปี 2547 – 2549
กรรมการ บริษัท ไทยแอดมินิสเตชั่น เซอร์วิส จำกัด
Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter