ข่าว นิสา      ร้อยเรื่อง...ร้อยใจไทยมุสลิม ตอน 6 “วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผนวกหัวใจที่ก้าวเดิน”

ร้อยเรื่อง...ร้อยใจไทยมุสลิม
ตอน6 “วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผนวกหัวใจที่ก้าวเดิน”

ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานฮาลาลอันหลากหลายของ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นับแต่งานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานการจัดทำมาตรฐาน ไปจนถึงงานพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาล ส่งผลให้งานวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้านต่าง ๆ พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นำไปสู่ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันงบประมาณจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำแผนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล คณะเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็คือ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และนายสันติ บางอ้อ รองเลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 นับเป็นก้าวที่สำคัญ และเป็นฐานรากสู่การยกฐานะห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล คณะสหเวชศาสตร์ขึ้นเป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นเอกเทศ

จากการดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อพัฒนางานการมาตรฐานฮาลาลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเกิดภาคผล ใน พ.ศ. 2549 วารสาร Halal Journal ประเทศมาเลเซียประกาศให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศรางวัล Award of Best Innovation in Halal Industry โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ เข้ารับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในงาน World Halal Forum ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งในโอกาสเดียวกันยังได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก และเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เหตุนี้เองส่งผลให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งนักศึกษามาฝึกงานเป็นประจำ และจากการที่ประเทศต่างๆ กำลังตื่นตัว เพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น จึงมีการส่งคณะบุคคลมาดูงาน และขอคำปรึกษาหารือ รวมทั้งแสดงความจำนงต้องการให้ทางศูนย์ฯ วางระบบเกี่ยวกับฮาลาลให้ จึงนับได้ว่าวิสัยทัศน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้อย่างงดงาม นั่นคือ การเป็นผู้นำสาขาวิทยาศาสตร์ฮาลาลไทยระดับสากล
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Halal Journal Award of Best Innovation in Halal Industry
จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในงาน World Halal Forum โดยได้รับประกาศเกียรติคุณว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คือสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก
โล่เกียรติคุณว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก


อธิการบดีจากประเทศมุสลิมและคณะทำงานจากคณะอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
Dean of Faculty of Animal Science, (Bogor Agricultural University) Indonesia เยี่ยมชนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการจากโรงพยาบาลยะลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

www.nisavariety.com


 Copyrights © 2009 www.nisavariety.com All Rights Reserved.
counter